TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
08:30 - 08:45Monitoring Routine /BathroomMonitoring Routine /BathroomMonitoring Routine /BathroomMonitoring Routine /Bathroom08:30 - 08:45Monitoring Routine /Bathroom
08:45 - 9:00Exercise GroupExercise GroupExercise GroupExercise Group08:45 - 9:00Exercise Group
09:00 - 09:10SensorySensorySensorySensory09:00 - 09:10Sensory
09:10 - 09:20CircleCircleCircleCircle09:10 - 09:20Circle
09:20 - 09:45BreakfastBreakfastBreakfastBreakfast09:20 - 09:45Breakfast
09:45 - 10:00Fine Motor ActivityFine Motor ActivityFine Motor ActivityFine Motor Activity09:45 - 10:00Fine Motor Activity
10:00 - 10:15Sim GameSim GameSim GameSim Game10:00 - 10:35Work
10:15 - 11:00WorkWorkWorkWork10:35 - 10:45Sim Game
11:00 - 11:15Gym BreakGym BreakGym BreakGym Break10:45 - 11:20Work
Gym Break
11:15 - 12:00WorkWorkWorkWork11:20 - 11:30Gym Break
12:00 - 12:10SensorySensorySensorySensory11:30 - 12:05Work
12:10 - 12:45Lunch/Leisure/ADLsLunch/Leisure/ADLsLunch/Leisure/ADLsLunch/Leisure/ADLs12:05 - 12:10Sensory
12:45 - 01:45WorkWorkWorkWork12:10 - 12:45Lunch/Leisure/ADLs
01:45 - 02:00StoryMusic GroupStoryStory12:45 - 01:30Bathroom / Activity Circle/ Home
02:00 - 02:15Community OutingMusic GroupSim GroupSim Group
02:15 - 02:30Group Activity(Yoga, Art, or PlayGroup Activity(Yoga, Art, or PlayGroup Activity(Yoga, Art, or PlayGroup Activity(Yoga, Art, or Play
02:30 - 03:00Snack/Circle/HomeSnack/Circle/HomeSnack/Circle/HomeSnack/Circle/Home